Gedragscodes en richtlijnen voor Internetgebruik

U mag (een onderdeel van) de @iPower N.V. Dienst of de @iPower N.V. website niet gebruiken voor onderstaande activiteiten. Indien u deze bepaling overtreedt, zal de Overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd en zal u niet langer in staat zijn gebruik te maken van (een onderdeel van) de n @iPower N.V. Dienst, de @iPower N.V. website of het @iPower N.V. beheer. U bent alleen verantwoordelijk voor de inhoud die u aanlevert voor opname in uwn @iPower N.V. website. @iPower N.V. mag noch zal ontwerp, beoordeling of controle uitvoeren van inhoud die u aanbiedt in uwn @iPower N.V. website en neemt niet de verplichting op zich om dergelijke inhoud te controleren. Toch aanvaardt u dat we uw @iPower N.V. website controleren naar aanleiding van een klacht van een derde partij of om welke andere reden dan ook.

U begrijpt dat we ons het recht voorbehouden om te besluiten dat uw @iPower N.V. website inhoud bevat die niet beantwoordt aan onze normen, en dat we tot een dergelijk besluit kunnen komen zelfs indien dit is gebaseerd op onze mening of louter op vermoeden of overtuiging, zonder enige verplichting om te bewijzen dat onze mening of ons vermoeden gegrond is en zelfs indien onze mening of ons vermoeden ongegrond blijkt of indien we andere klanten @iPower N.V. websites leveren ondanks het feit dat hun pagina’s dezelfde of vergelijkbare eigenschappen bevatten als uw @iPower N.V. website. U begrijpt tevens dat, door u de instrumenten te bezorgen voor aanmaak van een @iPower N.V. website, @iPower N.V. op geen enkele wijze uw @iPower N.V. website goedkeurt of uw inhoud in overeenstemming acht met de bepalingen van deze overeenkomst.

Inbreuken

Indien @iPower N.V. zelf oordeelt dat uw gedrag een inbreuk vormt op de voorwaarden van deze gedragscodes en instructies, kan @iPower N.V. uw diensten opschorten, beperken, beëindigen of enige andere gepaste actie ondernemen inzake uw diensten, zonder verplichting om het betaalde abonnementsgeld terug te betalen. @iPower N.V. behoudt zich het recht voor om dergelijke acties te ondernemen zonder aan u gerichte, voorafgaande kennisgeving.

U begrijpt dat we ons het recht voorbehouden om te besluiten dat uw gedrag in strijd is met de in deze gedragscodes en instructies uiteengezette normen en we mogen tot een dergelijk besluit komen, zelfs indien het is gebaseerd op onze mening of op louter vermoeden of overtuiging, zonder enige verplichting om te bewijzen dat onze mening of ons vermoeden gegrond is en zelfs indien wordt bewezen dat onze mening of ons vermoeden ongegrond is. U aanvaardt dat, naar aanleiding van een klacht van een derde partij, we ons het recht voorbehouden om de diensten, voorwerp van onderhavige gedragscode en richtlijnen, op te schorten of te beëindigen zonder bericht en zonder verplichting tot terugbetaling van de betaalde abonnementsgelden.

Wijzigingen van deze gedragscodes en richtlijnen

U aanvaardt dat @iPower N.V. naar eigen oordeel deze gedragscodes en richtlijnen kan wijzigen. We zullen alle dergelijke herwerkte gedragscodes en richtlijnen aankondigen ten laatste dertig (30) kalenderdagen vóór de ingangsdatum. Gebruik van den @iPower N.V. diensten na de aankondigingsperiode houdt aanvaarding in van de wijziging.